با توجه به اینکه بازی پیشه بچه هاست و بازی کردن قوه تخیل او را پی ریزی می کند مهارت های اجتماعی او را ارتقاء می بخشد رشد جسمانی او را افزایش می دهد و به کودک کمک می کند تا هیجان خود را تخلیه کند. به کودکتان در چارچوب ایمنی و محدودیتهای زمانی اجازه دهید تعیین کند که چه کار کند. این روش به او کمک می کند که به شما نشان دهد به چه چیزی علاقه دارد و شما در دنیای آنها دخیل می شوید.