کارگاه آموزشی آنلاین برای معلمان با بهبود (شیوه های تدریس، ارزشیابی و بررسی فعالیتهای دانش آموزان) و برای اولیا با اصلاح دیدگاه ها و سلیقه های فوری در تربیت فرزندان، آموزش ویژه برای پر کردن اوقات فراغت و ارضای نیازهای روحی فرزندان، آشنا کردن اولیا با تربیت صحیح فرزندان و امور تحصیلی آنان با توجه به وجود تفاوت های فردی آموزش هدف و مفهوم زندگی، مراقبت در تحصیل فرزندان، مسایل تربیتی و پول توجیبی فرزندان