روانشناسی کودک در شناسایی رفتارهای نابهنجار کودک کمک کرده و موجب شده تا ما شناخت بهتری نسبت به دنیای کودکان پیدا کنیم و بر میزان رشد اجتماعی و شناختی کودکان متمرکز شویم. با استفاده از شیوه های مدرن، مواردی مانند میزان و نوع ارتباط ها، جنبه های مختلف رشد، شخصیت و نوع تفکر و مهارت های فردی کودکان و نوجوانان را بررسی کنیم و سپس علل رفتارهای آنها را در مرحله از زندگی متوجه شده و البته راهکارهایی نیز برای آنها پیدا کنیم.