از طریق مشاوره تحصیلی می توان توانایی ها و نیز محدودیت های دانش آموزان را شناخت و از امکانات موجود حداکثر استفاده را به عمل آورد. مشاور تحصیلی می تواند با شناسایی دقیق استعدادها و توانایی های دانش آموزان آنها را به سوی رشته تحصیلی مناسب راهنمایی کند. همچنین می تواند دانش آموزان را در جهت رفع مشکلات تحصیلی، خانوادگی، روانی و تامین ثبات عاطفی یاری داده و در نهایت نیل به اهداف آموزش و پرورش را محقق سازد.

فرآیند مشاوره تحصیلی

مراحلی که هر دانش آموز جهت مشاوره تحصیلی طی می کند

1. ارزیابی اولیه دانش آموز

شامل استعداد یابی، تست توانمندی و ...

بیشتر بخوانید ..

2. برنامه ریزی فردی

برنامه ریزی فرد به فرد بر اساس استعداد و توانمندی های شخصی.

بیشتر بخوانید ..

3. هدایت و نظارت

توصیه تحصیلی و نظارت بر انتخاب صحیح توسط دانش آموز و اولیای محترم.

بیشتر بخوانید ..