شعر کودک و تفاوت ها و شباهت های آن با شعر بزرگسالان:

 

کودکان و بزرگسالان به دو دنياي متفاوت تعلق دارند و جهان بین آنها متفاوت است و از پشتوانه تجربی متفاوتی نیز برخوردارند؛ ولی این تفاوتها سبب تفاوت در به کارگیري عوامل ادبی شعر نیست، بلکه استفاده از ابعادي از زندگی است که براي کودك معنا داراست .در واقع شعر كودك مثل همه انواع آثار خاص کودکان باید از زندگی كودك گرفته باشد را میسر سازد

مطالعه بیشتر

  چالش های آموزشی نوجوانان دردوران کرونا
یکی از دوره های حساس زندگی نوجوانی است، نوجوان نه کودک است و نه جوان ، برخی از کارهای او با کودکی مرتبط است .و برخی دیگر با نشانه های جوانی همراه است نوجوان تلفیقی از ژنتیک و محیط است تاثیر ژنتیک در شکل گیری هویت فردی و اجتماعی افراد کمتر از ۱۵ درصد بوده اما تاثیر محیط بیش از ۸۵ درصد است و در این میان یکی از تاثیرگذارترین محیط ها خانواده است.

مطالعه بیشتر
در 1400/02/15
  • چالش آموزشی، آموزش در دوران کرونا، مشاوره تحصیلی

اختلال کم توجهی - بیش فعالی

مطالعه بیشتر
در 1400/01/01
  • بیش فعالی نوجوانان، اختلالات بیش فعالی نوجوانان، بیش فعالی کودکان،

در این مقاله سعی شده است در خصوص آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان نکاتی بیان شود.

مطالعه بیشتر
در 1399/12/22
  • آموزش ذهن خوانی، آموزش تفکر به کودک، تفکر کودک، تفکر نوجوان، روانشناسی کودک و نوجوان،

منفی باف آدمیست که همیشه آیه یاس می خواند و جنبه منفی کار را می بیند و می گیرد.

مطالعه بیشتر
در 1399/12/03
  • افکار منفی
  • منفی بافی